pasieki zarodowe Sklenar Strona Główna          OWG Wrocław          owoc Banan          own blog          Owen Robert          523 620626


Menu hotele wiedeń – hotele we wiedniu pasieka,pl Pasieka Zarodowa Łowkowice paszport w Lublinie Owczarki niemiecke pl owoce szklarniowe owulacja jak dlugo zyja plemniki Owczarki kaukazki owsiki wyleczyć się same owczarek kaukaski szczenięta owe dzwonki na telefon potm maj 2009
cukiernia warszawa ursus
koncert tsa w gliwicach
C5 BBycie nastolatki
spedycje Praca na wywrotki

Newsletter Your E-mail Address:

  Subscribe
  Un-SubscribeLogin here
Uid 
Pwd
            
                     
         

 

Search This Site
two or three keywords

          
Tell a Friend About This Web Site!

Your Email  
Friend's Email
Message

     

                                       

                                                                                                                                     

 
Welcome to ArticleCity.com

hotele wiedeń – hotele we wiedniuF1 i F2 są bardzo dobre lub dobre, ale dalsze ciągniecie matek F3 to już nie ma sensu bez znajomości schematu krzyżowania.


Trochę się tu z Tobą nie zgodzę
Nie jestem hodowca lecz amatorem czasami różne dziwne rzeczy robię z ciekawości
w 2004 roku kupiłem matkę zarodową linii Sklenar H 47 dla własnych celów obserwując tą rodzinę byłem wręcz nie zadowolony w porównaniu z innymi Sklenarkami które zakupione unasienniły się na pasiece
Ale odchowałem kilka matek po niej i co się okazuje są rewelacyjne matka zarodowa po 2 latach z trutowiała ale nim ją pszczoły wywaliły pozostało po niej dwa dorodne mateczniki
podzieliłem je jeden dostał w macierzaku drugi zabrałem do odkładu
Z Ciekawości pociągnąłem po tych matkach z cichej wymiany marki okazały się łagodne i bardzo miodne i też unasienniły się na pasiece
Czyli które to już F ? w tym roku zaś się pobawię z ciekawości

Korzystając z chwili czasu znalazłem oto ten Ciekawy Artykuł
Jakie matki pszczele powinni¶my mieć w pasiece
07.03.2007.
Przy obecnym poziomie wiedzy i informacji nie trudno pszczelarzowi wybrać odpowiedni± rasę i linię pszczół. Nasi
zwi±zkowi hodowcy matek pszczelich wymienieni w niniejszym artykule dysponuj± matkami reprodukcyjnymi, od których
wychowywane s± matki użytkowe.
Artykuł opublikowano w Lubuskich Aktualno¶ciach Rolniczych nr 3/2007 Jakie matki pszczele powinni¶my mieć w
pasiece?Pszczelarze zaawansowani w hodowli pszczół dobrze wiedz±, że pszczoły mimo iż reprezentuj± ten sam
gatunek, różni± się zdecydowanie i to nie tylko ubarwieniem. Rodziny różnych ras maj± rozmaite tempo rozwoju
wiosennego, inaczej kieruj± czerwieniem matki w zależno¶ci od pożytku, różni± się intensywno¶ci± jego wykorzystania,
stopniem kitowania gniazd, agresywno¶ci±, rojliwo¶ci±, zasięgiem lotów, a nawet struktur± gromadzenia zapasów czy
sposobem zasklepiania miodu.
Wszystkie te cechy przekazywane s± pszczołom robotnicom w genach pochodz±cych od matki i trutni, przez które matka
została unasieniona. Matki młode, dobrze wykształcone i w dobrej kondycji składaj± dużo jaj. Przy obecnym poziomie
wiedzy i informacji nie trudno pszczelarzowi wybrać odpowiedni± rasę i linię pszczół. Nasi zwi±zkowi hodowcy matek
pszczelich wymienieni w niniejszym artykule dysponuj± matkami reprodukcyjnymi, od których wychowywane s± matki
użytkowe. Matki te wyróżniaj± się szybkim tempem rozwoju, przy niezbyt dużym nakładzie pracy uzyskuje się od nich
wysokie zbiory miodu. Obecnie każdy pszczelarz, który posiada zarejestrowan± pasiekę w ewidencji Powiatowego
Lekarza Weterynarii może skorzystać z dotacji Agencji Rynku Rolnego i poprzez zrzeszenie pszczelarzy, jakim jest
Wojewódzki Zwi±zek Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp., może nabyć matki reprodukcyjne lub użytkowe pochodz±ce ze stacji
hodowli zarodowej lub nabyć je odpłatnie u naszych hodowców.
Matki pszczele reprodukcyjne, jak i użytkowe sprowadzone ze stacji hodowli zarodowej s± sztucznie inseminowane.
Matki takie stanowi± duż± warto¶ć użytkow±. Cena takich matek nie jest zbyt wysoka, tym bardziej, że ich warto¶ć jest
dotowana przez ARR w ramach wsparcia rynku produkcji miodu.
Matki pszczele produkowane przez naszych hodowców s± naturalnie unasieniane na pasieczysku miejscowymi trutniami.
S± to matki krzyżówki międzyrasowe, czyli matki daj±ce rodziny nierojliwe i łagodne, a jednocze¶nie wykorzystuj±ce
każdy, nawet krótkotrwały, pożytek.
Dla pszczelarza zajmuj±cego się produkcj± miodu nie powinno być obojętne jakie matki posiada w swojej pasiece. Matki
pszczele użytkowe powinno się wymieniać w pasiece po dwóch latach użytkowania. Dłuższe przetrzymywanie matek w
rodzinach pszczelich jest ryzykowne i trzeba się liczyć z ich ¶miertelno¶ci± w następnym okresie zimowym. Matki
starsze składaj± mniej jaj, rodziny póĄniej dochodz± do siły i czę¶ciej s± wymieniane przez pszczoły w ramach cichej
wymiany.
Hodowla matek, to jeden z trudniejszych działów hodowli pszczół. Dlatego każdy pszczelarz powinien stale kontrolować i
dokonywać na bież±co w ci±gu roku wymiany starych matek na młode. Na produkcyjno¶ć rodziny wpływa wiele
czynników, jakimi s± warunki pożytkowe i pogodowe. Do tego dochodzi czynnik ludzki: kierowanie rozwojem rodziny,
dostosowaniem do niego wielko¶ci gniazda, terminowe wykonywanie zabiegów przeciwrójkowych, odbiór miodu i innych
produktów. Niemał± rolę odgrywaj± też choroby i szkodniki pszczół.
Jeżeli wszystkie składniki dobrej gospodarki pasiecznej zastosujemy w swojej pasiece, to wówczas możemy liczyć na
efekty ekonomiczno-finansowe.Wykaz hodowców matek pszczelich na terenie działania Wojewódzkiego Zwi±zku
Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. na 2007 rok:Imię i nazwiskomatki hodowlaneCeny matekunasienionenie-
unasienioneZygmunt Jakubowskiul. GwiaĄdzista 5/4, 66-400 Gorzów Wlkp.tel. (095) 720 03 47kraińska Niwka35,00
zł12,00 złStanisław Dubielul. Kołł±taja 1d/5, 66-400 Gorzów Wlkp.tel. (095) 729 12 91kraińska Niwka,Singer35,00
zł12,00 złKazimierz Piniewskiul. Słoneczna 17/6, 66-400 Gorzów Wlkp.tel. (095) 720 11 40kraińska
Singer,Sklenar35,00 zł12,00 złRemigiusz Dutkowiakul. Jana Paska 68, 69-200 Sulęcintel. (095) 755 45 72kraińska
Nieska,Singer i matka programu krzyżówkowa MDZ40,00 zł12,00 złKazimierz GoĄdzikul. Słowackiego 7a/6, 66-500
Strzelce Kraj.tel. (095) 763 39 80kraińska Sklenar,Singer i Jugo35,00 zł12,00 złJan WoĄniakul. Polna 19, 66-500
Strzelce Kraj.tel. (095) 763 19 01kraińska Niwka,Singer35,00 zł12,00 złStanisław Dubiel
Prezes Zarz±du WZP
w Gorzowie Wlkp


 

 


Copyright 2001-2099 - hotele wiedeń – hotele we wiedniu